Christian Denominations 2024

Metropolis of Paronaxia - Orthodox Church of Greece 2024

Metropolis of Paronaxia       (1)     (2)       (3)
Basilica of Saint Isidore, Naxos     (1)    (2)     (3)    (4)     360
Churches    (1)     (2)


Metropolitan Kallinikos     (1)     (2)       (3)

Comments