Christian Denominations 2024

Metropolis of Kefallinia - Orthodox Church of Greece 2024

Metropolis of Kefallinia       (1)     (2)       (3)
St. Gerasimos Cathedral, Kefalonia       (1)    (2)     (3)    (4)    360
Churches      (1)    (2)

Metropolitan Dimitrios     (1)    (2)    (3)

Comments