Christian Denominations 2024

Patriarchs of Armenian Catholic Church of Cilicia 2021

4.    Parsegh Petros IV Avkadian (1780–1788) (Բարսեղ Պետրոս Դ. Աւգատեան)
5.    Gregory Petros V Kupelian (1788–1812) (Գրիգոր Պետրոս Ե. Քիւբելեան)
6.    Gregory Petros VI Djeranian (1815–1841) (Գրիգոր Պետրոս Զ. Ճերանեան)
7.    Jacob Petros VII Holassian (1841–1843) (Յակոբ Պետրոս Է. Հոլասեան)
8.    Gregory Petros VIII Derasdvazadourian (1844–1866) (Գրիգոր Պետրոս Ը. Տէր Աստուածատուրեան)
9.    Anthony Petros IX Hassun (1866–1881) (ԱՆտոն Պետրոս Թ. Հասունեան)
a.    Jacob Pahtiarian (anti-patriarch) c. (1871–) (Յակոբ հակաթոռ)
10.    Stephen Petros X Azarian (1881–1899) (Ստեփանոս Պետրոս Ժ. Ազարեան)
11.    Paul Petros XI Emmanuelian (1899–1904) (Պօղոս Պետրոս ԺԱ Էմմանուէլեան)
12.    Paul Petros XII Sabbaghian (1904–1910) (Պօղոս Պետրոս ԺԲ. Սապպաղեան)
13.    Paul Petros XIII Terzian (1910–1931) (Պօղոս Պետրոս ԺԳ. Թերզեան)
14.    Avedis Petros XIV Arpiarian (1931–1937) (Աւետիս Պետրոս ԺԴ. Արփիարեան)
15.    Gregory Petros XV Agagianian (1937–1962) (Գրիգոր Պետրոս ԺԵ. Աղաճանեան)
16.    Ignatius Petros XVI Batanian (1962–1976) (Իգնատիոս Պետրոս ԺԶ Պաթանեան)
17.    Hemaiag Petros XVII Ghedighian (1976–1982) (Հմայեակ Պետրոս ԺԷ. Կետիկեան)
18.    John Petros XVIII Kasparian (1982–1999) (Յովաննէս Պետրոս ԺԸ. Գասպարեան)
19.    Nerses Petros XIX Tarmouni (1999–2015) (Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Թարմունի)
20.    Krikor Petros XX Gabroyan (2015–2021) (Գրիգոր Պետրոս Ի. Կապրոյեան)

Comments